Poniżej przedstawiamy wybrane akty prawne regulujące postępowanie egzekucyjne:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 882) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191)

Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

Rozporządzenie Ministra  Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

Kodeks Postępowania Cywilnego